Dibuix de la façana de la Freixera

Les nostres restes arqueològiques

Testimonis  de l’edat mitjana

La Casa Artesana on està ubicat l’hotel La Freixera té els seus orígens als anys 1300

L’edifici, en els seus orígens, fou una senzilla casa artesana en una parcel·la “gòtica”, amb dues plantes, sota coberta i horta

La façana principal de la Casa Artesana és de pedra picada, amb dues obertures de maó cuit i resoltes amb arc rebaixat

A l’entrada de la porta principal es mantenen  les restes de clavegueres que expulsaven l’aigua al carrer. Última reforma: any 1700-1800.

La nau principal de la Casa Artesana confronta amb els edificis veïns amb parets de pedra picada.

La paret sud, antigament, comunica amb la construcció veïna mitjançant arcs adovellats construïts amb muntants bisellats i les dovelles disposades en perfil rebaixat per a poder obrir les fulles de les portes

A la mateixa paret es mantenen les restes d’un baixant de ceràmica oxidada, revestit interiorment per una pàtina de vidre melós que servia per a canalitzar les aigües del pis superior i conduir-les, per una claveguera de llosa, al carrer.

Sobre l’escala de pedra, hi ha restes d’un escó de la llar de foc de la planta principal.

Els espais entre pilar i pilar estan reblerts amb tàpia i argamassa de calç, i reforçats amb bigues de fusta verticals. Es mantenen els testimonis del sostre de fusta amb enteixinats d’època medieval.

  • Aigüera de pedra picada i fornícula adornada amb una motllura de guix i parets amb la capa pictòrica original de color grana.
  • Tàpia d’argila barrejada amb calç, palla, còdols, fustes  i pedres de diferents mides, compactat amb motlles o tapieres.

La  planta segona de la Casa Artesana també està estructurada amb pilars de pedra i maó cuit i entramats de fusta amb reble i tàpia.

  • Galeria correguda o solana amb arquets damunt de columnes de secció quadrada i cornisa decorativa.
  • Obertura amb arc apuntat amb les dovelles ben treballades i els muntants bisellats. Aquest arc comunicava antigament amb l’habitatge veí.
  • Restes de ceràmica vidrada marró i melosa amb cocció oxidada (segle XVIII).
  • Restes de capitells esculpits del finestral coronell de la façana principal.

La intervenció arqueològica que s´està realitzant posa al descobert murs medievals de cases ensorrades, una sèquia de pedra, una cisterna de pedra i el terra medieval per on transitaven a l´edat mitjana a Solsona