Bases del concurs 10 anys de La Freixera

INSTAGRAM!

_BASES
Us proposem publicar FOTOS DE LA TARDOR de llocs, moments,... amb ENCANT I QUE SIGUIN ESPECIALS per a tu!, les imatges han d’anar etiquetades amb #hotellafreixera #10anyslafreixera i @lafreixerahotel.
Les fotos es podran penjar a Instagram del 15 d’octubre al 15 de novembre.
L’equip de treball de La Freixera escollirà les millors fotos del compte @lafreixerahotel a Instagram 1 foto per dia i aquestes s’aniran publicant a la pàgina de Facebook de La Freixera per tal de que els seguidors puguin votar i compartir la seva imatge preferida. Es premiarà la foto amb més “m’agrada” al Facebook.
Són requisits imprescindibles que els participants siguin majors d’edat i que segueixin el perfil d’Instagram @lafreixerahotel.
La persona guanyadora del sorteig serà premiada amb una nit d’hotel per a dues persones en habitació especial i esmorzar inclòs a l’hotel la Freixera de diumenge a divendres. Aquest premi caducarà en el termini fixat, que serà comunicat prèviament al beneficiari/ària. El resultat del guanyador/a seran publicats al 30 de novembre, ens posarem en contacte amb la persona guanyadora a través d’Instagram mitjançant comentari a la foto seleccionada, i/o per les vies al seu abast que consideri oportunes, per notificar el resultat del concurs. En cas que resulti impossible contactar amb el/la concursant guanyador/a dins el termini de set dies, l’organització contactarà amb el segon classificat, si amb aquest/a no aconseguim contactar Hotel La Freixera quedarà eximida de qualsevol responsabilitat.

_CONDICIONS GENERALS
La participació en el concurs implica que el/la participant tingui un compte públic a Instagram i Facebook i que respecti les condicions d’aquestes xarxes.
Requisits imprescindibles que els participants siguin majors d’edat i que segueixin el perfil d’Instagram @lafreixerahotel.
L’organització, es reserva el dret d’eliminar les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que puguin vulnerar drets personals o resultar ofensives o discriminatòries, les fotos seran desqualificades. Així mateix, l’Hotel La Freixera es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.
Els/les concursants de les fotos finalistes cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies perquè l’Hotel la Freixera pugui usar-les en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari. L’acceptació del premi per part de la persona guanyadora suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.
Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors.
Hotel La Freixera es reserva el dret d’interrompre en qualsevol moment l’accés o continuïtat del sorteig, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d’això es derivin responsabilitats per Hotel La Freixera ni dret a indemnitzacions.
La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació íntegra de les bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que n’emeti l’Hotel la Freixera.
Qualsevol manifestació de no acceptació de les mateixes suposarà l’exclusió del participant. Hotel La Freixera es reserva el dret d’excloure als participants que per la seva conducta interfereixin en el bon funcionament del sorteig.
Instagram i Facebook no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta promoció.

_BASES
Les proponemos publicar FOTOS DEL OTOÑO de lugares, momentos,… con ENCANTO I QUE SEAN ESPECIALES PARA TI!, las imágenes tienen que ir etiquetadas con #hotellafreixera #10anyslafreixera y @lafreixera.
Las fotos se podrán colgar en Instagram des del 15 de octubre al 15 de noviembre.
El equipo de trabajo de La Freixera escogerá las mejores fotos de la cuenta @lafreixerahotel en Instagram 1 foto por día y estas se irán publicando a la pagina de Facebook de La Freixera para que los seguidores vayan votando y compartiendo la imagen preferida. Se premiara la foto con más “me gusta” al Facebook.
Es requisito imprescindible que los participantes sean mayores de edad más que sigan el perfil de Instagram @lafreixerahotel.
La persona ganadora del sorteo será premiada con una noche de hotel para dos persones en la habitación doble especial con desayuno incluido de domingo a viernes. Este premio con caducidad de termino fijado, que será comunicado previamente al beneficiario/aria. El resultado del ganador/a sera publicado el 30 de noviembre, nos pondremos en contacto con la persona ganadora a través de Instagram mediante comentario a la foto seleccionada, y/o por las vías que se consideren oportunas, para notificar el resultado del concurso. En el caso de que resulte imposible contactar con el/la concursante ganador/a dentro del termino de siete dies, la organización contactara con el segundo clasificado, si con este no se consigue contactar Hotel La Freixera quedara eximida de cualquier responsabilidad.

_CONDICIONES GENERALES
La participación en el concurso implica que el/la concursante tenga una cuenta publica en Instagram y Facebook más que respete las condiciones de las redes.
Requisitos imprescindibles que los participantes sean mayores de edad y sigan el perfil de Instagram @lafreixerahotel.
La organización, se reserva el derecho de eliminar las fotografíes que no cumplan las bases establecidas, que vulneren los derechos personales, resulten ofensivas o discriminatorias, las fotos serán descalificadas. Así mismo el Hotel La Freixera se reserva el derecho de descalificar las fotografies que considere inoportunas sota su propio criterio.
Los concursantes de las fotos finalistas ceden los derechos de imagen de las fotografias porque el Hotel La Freixera pueda usaras en cualquier canal de comunicación y publicación que sea necesario. La aceptación del premio por parte de la persona ganadora supondrá dar el consentimiento a la organización para utilizar con fines publicitarios su nombre e imagen en el material promocional con esta campaña.
Delante posibles dudas en la interpretación de las bases prevaldrá el criterio de los garantizadores.
Hotel La Freixera se reserva el derecho de interromper en cualquier momento el acceso o continuidad del sorteo, ya sea con carcater temporal o definitivo, por motivos de Seguridad, de restructuración o interrupciones con los Servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje, sin que esto derive responsabilidades por Hotel La Freixera ni derechos a indemnizaciones.
La participación en esta promoción supondrá la aceptación íntegra de las bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que haga el Hotel la Freixera.
Cualquier manifestación de no acceptación de las mismas supondrá la exclusión del participante. Hotel La Freixera se reserva el derecho de excluir a los participantes que por su conducta interfieran en el buen funcionamiento del sorteo.
Instagram y Facebook no patrocinan, avalan ni administran de ninguna manera esta promoción.